Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden                                                                           KvK 30235657
Rosan Veer

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen Rosan Veer, hierna te noemen: ‘Gebruiker’, en een leerling, klant of opdrachtgever, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen in zulks geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbod

 1. Elk aanbod van Gebruiker is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan het aanbod op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien het aanbod, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het door Gebruiker gedane aanbod, dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in het aanbod anders is vermeld.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Gebruiker heeft het recht om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever ondertekende inschrijfformulier door Gebruiker retour is ontvangen en door Gebruiker een bevestiging van de inschrijving per e-mail is verzonden of wanneer door Gebruiker een bevestiging van de afspraak of de opdracht per e-mail is verzonden.
 2. Gebruiker is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de overeenkomst zoals hierboven genoemd tot stand gekomen is.
 3. De overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Gebruiker kan echter niet instaan voor het behalen van enig beoogd resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens  waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 5. De overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht op een door Gebruiker te bepalen geschikte plaats.
 6. Gebruiker heeft het recht geleverde diensten te gebruiken voor haar eigen marketing-, reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 4. In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Gebruiker het overeengekomen bedrag niet kunnen verhogen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.
 5. Gebruiker zal zoveel mogelijk gevolg geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe nimmer verplicht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst direct te ontbinden indien Opdrachtgever zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst onredelijk bemoeilijkt of verhindert. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van eventuele schade.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering dient telefonisch of per e-mail te geschieden. Annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen aanvang van de overeenkomst dient altijd telefonisch te geschieden.
 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door Opdrachtgever is Opdrachtgever naast eventuele reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen aanvang van de overeenkomst is Opdrachtgever naast eventuele reserveringskosten het volledige tarief van deze overeenkomst verschuldigd.
 3. Het is Opdrachtgever toegestaan om bij verhindering na overleg met Gebruiker een derde zijn/haar plaats in te laten nemen, of, uitsluitend in geval de overeenkomst een privéles behelst, om zijn/haar paard door Gebruiker te laten trainen. Wanneer een derde in zulks geval de plaats inneemt van Opdrachtgever, zijn deze algemene voorwaarden ook op deze derde van toepassing.
 4. Indien Gebruiker een overeenkomst of een deel van een overeenkomst annuleert, ongeacht de reden, zal in overleg met Opdrachtgever een vergelijkbaar alternatief worden aangeboden, danwel de overeenkomst of het geannuleerde deel van de overeenkomst komt te vervallen, waarbij opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige bedrag respectievelijk een overeenkomstig deel van het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 8 Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan gerechtigd naast het factuurbedrag tevens de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan Gebruiker de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 10 Klachten en verjaring

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gebruiker binnen 2 weken nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
 2. Alle aanspraken jegens Gebruiker die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Gebruiker zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11 Veiligheid

 1. Opdrachtgever dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, aanwijzingen, regels en/of voorschriften die worden gegeven door Gebruiker. Indien Opdrachtgever weigert de veiligheidsinstructies, aanwijzingen, regels en/of voorschriften op te volgen is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortkomende schade.
 2. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken danwel het gebruik van verdovende middelen is voorafgaande en/of tijdens een les, workshop of welke activiteit dan ook zoals overeengekomen ten strengste verboden.
 3. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de zwaarte en risico’s van de les, workshop of welke activiteit dan ook zoals overeengekomen.
 4. Opdrachtgever verklaart al zijn/haar voor de overeenkomst relevante medische en/of conditionele bijzonderheden voor aanvang aan Gebruiker te hebben gemeld en acht zichzelf voor wat betreft zijn/haar gezondheid en conditie in staat aan de les, workshop of andere activiteit zoals overeengekomen deel te nemen, zonder daarbij zichzelf en/of anderen in gevaar te brengen.
 5. Indien Opdrachtgever met zijn/haar eigen paard of paarden deelneemt aan een les, workshop of een andere activiteit zoals overeengekomen draagt hij/zij er zorg voor dat alle voor de overeenkomst relevante medische, conditionele en/of gedragsmatige bijzonderheden van het paard voor aanvang bij Gebruiker bekend zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgever voorafgaand en/of tijdens een les, workshop of welke activiteit dan ook zoals overeengekomen, alcohol heeft genuttigd of nuttigt danwel verdovende middelen heeft gebruikt of gebruikt.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit een reeds voor aanvang van een les, workshop of welke activiteit dan ook zoals overeengekomen, bij Opdrachtgever aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan het eigen paard van Opdrachtgever dan wel het paard dat Opdrachtgever in bruikleen heeft van een derde tijdens een les, workshop, trainingssessie of welke activiteit dan ook zoals overeengekomen en/of gedurende het tijdelijk huisvesten, verzorgen en/of trainen door Gebruiker van het eigen paard van Opdrachtgever dan wel het paard dat Opdrachtgever in bruikleen heeft van een derde. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering en het verzekeren van zijn/haar paard of het paard dat Opdrachtgever in bruikleen heeft van een derde.
 6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 10. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.